Zwolnienie z opłat za ubezpieczenie

Studenci znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, których dochód na osobę w rodzinie netto nie przekracza 470zł, mogą ubiegać się o zwolnienie z opłaty za ubezpieczenie.

W celu zwolnienia należy prawidłowo wypełnić wniosek.

Podania należy przynosić do biura Samorządu Studenckiego (al. Politechniki 3a - nad stołówką) do 20 października 2016 r.
Lista osób zwolnionych z ubezpieczenia zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń przy biurze Samorządu Studenckiego oraz umieszczona na stronie internetowej www.samorzad.p.lodz.pl do dnia 30 października 2016 r. Kopie list zostaną przekazane dziekanatom.

Liczba osób, która może zostać zwolniona, jest ograniczona. W związku z tym Komisja ds. Pomocy Materialnej Samorządu Studenckiego Politechniki Łódzkiej zastrzega sobie prawo zmiany kwoty dotyczącej dochodu na osobę w rodzinie.

Warunki na rok akademicki 2016/17:
W przypadku studentów I roku oraz osób niekorzystających ze stypendium socjalnego, do wniosku należy dołączyć:
·         zaświadczenia o zarobkach rodziców (zaświadczenia z Urzędu Skarbowego za 2015 rok, ewentualnie zaświadczenie z zakładu pracy za 3 ostatnie miesiące (netto)),
·         zaświadczenie z gminy o ilości hektarów przeliczeniowych (dotyczy rolników),
·         zaświadczenia rodzeństwa o kontynuowaniu nauki,
·         ewentualne dokumenty o sytuacji losowej.
Do wniosku należy składać oryginały zaświadczeń albo kopie potwierdzone przez dziekanat lub samorząd.
W przypadku osób korzystających ze stypendium socjalnego, wymagane jest poświadczenie tego faktu na wniosku przez pracownika dziekanatu.