Kredyt studencki

Studenci, którzy w roku akademickim 2018/2019 chcą ubiegać się o kredyt studencki, mogą w okresie od 15 lipca do 20 października 2018 r. składać w wybranych bankach wnioski o udzielenie niskooprocentowanych kredytów studenckich. W roku akademickim 2018/2019 studenci osiągający dochód na osobę w rodzinie do 1500 zł mogą ubiegać się o 100% poręczenie kredytu, zaś osoby z dochodami do 2.000 zł – o poręczenie kredytu w 90%. 

​Wniosek o przyznanie kredytu należy składa się w jednym z następujących banków:
  • PKO Bank Polski S.A.,
  • Bank PEKAO S.A.,
  • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi),
  • SGB-Bank S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi).
Aby wniosek został rozpatrzony należy do niego załączyć:
  • zaświadczenie z uczelni o odbywaniu studiów (w przypadku studenta) albo dokument potwierdzający udział w rekrutacji (w przypadku osoby ubiegającej się o przyjęcie na studia),
  • dokumenty wymagane do celów poręczenia kredytu,
  • oświadczenie o aktualnej liczbie członków rodziny,
  • oświadczenia lub zaświadczenia o uzyskanych dochodach z poprzedniego roku.
W roku akademickim 2018/2019 maksymalny dochód na osobę w rodzinie uprawniający do otrzymania kredytu został ustalony w wysokości 2.500 zł (kwota netto).

Kredyt studencki jest udzielany na okres studiów i wypłacany maksymalnie przez okres 6 lat. Transze kredytu wypłacane są przez okres 10 miesięcy w roku akademickim. Warunkiem otrzymywania kredytu jest posiadanie statusu studenta potwierdzone ważną legitymacją studencką.
W okresie pobierania kredytu oraz w trakcie okresu karencji odsetki od kredytu są spłacane w całości przez budżet państwa.

Więcej informacji na stronie: https://www.nauka.gov.pl/kredyty-studenckie/informacja-o-kredytach-studenckich-w-roku-akademickim-2018-2019.html