Strona 1 z 1

Pytanie o socjalne

PostNapisane: 2008-11-13, 1:02
przez scr85
Moja sytuacja przedstawia sie nastepujace.Jestem zameldowany u mojej mamy,ale nie mieszkam z nia.Mama i ja rozliczamy sie w innych urzedach skarbowych.Czy wobec tego jej dochod liczy sie do dochodu na czlonka rodziny?Utrzymuje sie sam ,mam rente rodzinna po ojcu w wysokosci 340 zlotych.Czy moge sie ubiegac o stypendium socjalne?

Re: Pytanie o socjalne

PostNapisane: 2008-11-13, 2:29
przez Arek Pawlak
scr85 napisał(a):Moja sytuacja przedstawia sie nastepujace.Jestem zameldowany u mojej mamy,ale nie mieszkam z nia.Mama i ja rozliczamy sie w innych urzedach skarbowych.Czy wobec tego jej dochod liczy sie do dochodu na czlonka rodziny?Utrzymuje sie sam ,mam rente rodzinna po ojcu w wysokosci 340 zlotych.Czy moge sie ubiegac o stypendium socjalne?

O stypendium ubiegać się zawsze możesz. Dochód Twojej mamy liczy się do dochodu rodziny i nie ma to znaczenia, że mieszka gdzie indziej i że rozlicza się w innym US. Miejsce zameldowania też nie ma tu żadnego znaczenia. Tak samo liczy się do dochodu Twojej rodziny rodzeństwo(jeżeli nie ukończyło 26 roku życia a studiuje, lub nie ukończyło 21 roku życia a uczy się w szkole) i ich ewentualna renta po ojcu.

Re: Pytanie o socjalne

PostNapisane: 2008-11-13, 10:25
przez scr85
No tak,ale skoro mieszkamy sam i ona mnie nie utrzymuje to dlaczego mam ja wliczac do dochodu mojego gospodarstwa skoro utrzymuje sie sam?

Re: Pytanie o socjalne

PostNapisane: 2008-11-13, 11:29
przez junior
musisz wykazać, że jesteś samodzielny finansowo w myśl regulaminu pomocy materialnej.
3. Przy ustalaniu dochodu uprawniającego do otrzymania stypendium socjalnego uwzględnia się dochody osiągane przez:
a) studenta;
b) małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta, lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek;
c) rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek. Dochodów tych nie wlicza się jeżeli student jest samodzielny finansowo.

18. Student jest samodzielny finansowo, jeżeli on lub jego małżonek spełnia łącznie następujące warunki:
a) posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym;
b) posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym;
c) jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w ppkt a i b, nie jest mniejszy od minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników ogłaszanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w ostatnim miesiącu ostatniego roku podatkowego w przypadku dochodu studenta z ostatniego roku podatkowego i obowiązującego w miesiącu złożenia wniosku o przyznanie stypendium;
d) nie złożył oświadczenia o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami bądź jednym z nich.
W opinii Ministerstwa za samodzielnego finansowo może być uznany student, który łącznie z małżonkiem spełnia ww. warunki tj. wymagane warunki spełnia student albo małżonek studenta albo obydwoje łącznie (źródło: www.nauka.gov.pl).

19. Stałe źródło dochodu studenta oznacza generalnie nieprzerwane źródło dochodu w roku, czyli dla ostatniego roku podatkowego przez 12 miesięcy w roku. Uczelnia może jednak w szczególnych przypadkach uznać źródło dochodu jako stałe np.: w sytuacji rozpoczęcia pracy przez studenta później niż w styczniu, jeżeli przy liczeniu miesięcznego dochodu studenta, dochód z ostatniego roku podatkowego będzie traktowany jako dochód z 12 miesięcy. Student jest zobowiązany do udowodnienia posiadania stałego źródła dochodu. Może on udokumentować powyższe przedstawiając m. in. zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu, umowy cywilnoprawne (zlecenia, o dzieło), decyzje właściwego organu o przyznaniu renty, wyrok sądowy zasądzający alimenty, ponadto zaświadczenia o wysokości osiągniętego dochodu (zaświadczenia z urzędu skarbowego, zaświadczenia z zakładu pracy o wysokości osiągniętego dochodu i inne).