Prawa Studenta w Sesji

Drogi Studencie,

W związku ze zbliżającą się sesją egzaminacyjną chcemy przypomnieć Ci w pigułce najważniejsze informacje dotyczące zaliczeń przedmiotów oraz egzaminów .


Czego powinieneś dowiedzieć się na pierwszych zajęciach:

Warunki zaliczenia przedmiotu muszą być przedstawione na pierwszych zajęciach przez Twojego prowadzącego, który nie ma prawa ich później zmienić. Prowadzący powinien omówić kartę przedmiotu i przedstawić:

a. Zasady odbywania zajęć dydaktycznych;

b. Warunki usprawiedliwiania i odrabiania nieobecności na zajęciach;

c. Warunki i tryb przystępowania i uzyskiwania zaliczenia zajęć (w tym również terminów zerowych);

d. Warunki przeprowadzania sprawdzianów wiedzy i/lub umiejętności oraz metody weryfikacji zakładanych efektów kształcenia;

e. Godziny konsultacji dostosowane do formy studiów.

(zgodnie z §15)

Podczas egzaminu i zaliczenia zajęć jesteś zobowiązany do posiadania ważnej legitymacji studenckiej.

(zgodnie z §15)

Zaliczenie:

1. Zaliczenie przedmiotu, który według programu nie kończy się egzaminem, powinno być zorganizowane przed sesją egzaminacyjną.

(zgodnie z §15)

2. Przedmioty kończące się zaliczeniem:

Masz prawa do trzykrotnego przystąpienia do zaliczenia w semestrze w którym realizujesz dany przedmiot oraz do dwukrotnego podejścia w sesji egzaminacyjnej w semestrze kolejnym. Zasadę tę stosuje się również w przypadku zaliczenia poszczególnych form realizacji przedmiotów.

(zgodnie z §18)

Egzamin:

1. Egzamin może być przeprowadzony w formie ustnej lub pisemnej, bądź przy zastosowaniu obu tych form.

(zgodnie z §15)

2. Masz prawo do dwukrotnego przystąpienia do egzaminu w semestrze, w którym przedmiot jest realizowany oraz do dwukrotnego przystąpienia do egzaminu w sesji egzaminacyjnej w kolejnym semestrze.

(zgodnie z §18)

3. Ilość przedmiotów kończących się formą egzaminu:

a. w sesji zimowej – egzaminy z 3 przedmiotów,

b. w sesji letniej – egzaminu z 4 przedmiotów.

(zgodnie z §19)

Egzamin zerowy:

Kierownik przedmiotu ma prawo do wyznaczenia zerowego terminu egzaminu. Termin zerowy nie jest wliczany do liczby terminów przysługujących studentowi zgodnie z § 18.

(zgodnie z §19)

Harmonogram sesji:

Harmonogram egzaminów powinien być ogłoszony nie później niż dwa tygodnie przed rozpoczęciem sesji z zachowaniem zasady nie nakładania się terminów. Powinien on zawierać nie mniej niż trzy terminy dla każdego przedmiotu.

(zgodnie z §19)

Jeśli powtarzasz przedmiot z poprzedniego semestru:

1. Dla przedmiotów prowadzonych w semestrze zimowym, w sesji egzaminacyjnej po zajęciach semestru letniego powinny być wyznaczone terminy egzaminów, nie mniej niż dwa.

2. Dla przedmiotów prowadzonych w semestrze letnim, w sesji egzaminacyjnej po zajęciach semestru zimowego powinny być wyznaczone terminy egzaminów, nie mniej niż dwa.

(zgodnie z §19)

Nieobecności:

W przypadku 3 nieusprawiedliwionych nieobecności, prowadzący ma prawo nie zaliczyć Ci przedmiotu. Jeśli jesteś studentem pierwszego roku, wszystkie formy zajęć są dla Ciebie obowiązkowe.

 

Unieważnienie egzaminu, zaliczenia:

W przypadku ściągania lub zakłócania przebiegu każdej formy sprawdzenia efektów kształcenia może zostać ona przerwana i unieważniona. Prowadzący jest zobowiązany do poinformowania pisemnie dziekana jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce podczas egzaminu. Ponownie do egzaminu będziesz mógł podejść dopiero w następnej sesji. Od decyzji dziekana możesz się pisemnie odwołać w ciągu 7 dni.

(zgodnie z §15)

Egzamin komisyjny:

Na Twój, dziekana lub egzaminatora uzasadniony wniosek, złożony w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu, możesz przystąpić do egzaminu komisyjnego. Niezdanie go, bądź nieusprawiedliwienie nieprzystąpienia może spowodować:

a. skreślenie z listy studentów;

b. powtarzanie odpowiedniego semestru

c. powtarzanie przedmiotu, którego dotyczył egzamin.

Decyzję o wyborze jednej z ww. możliwości podejmuje dziekan i przekazuje ją studentowi wraz z o zarządzeniu egzaminu komisyjnego lub zaliczenia komisyjnego.

(zgodnie z §20)

Zaliczenie w-f:

Zajęcia z wychowania fizycznego są zaliczane wpisem „zal”, który nie ma odpowiednika w ocenie liczbowej i nie jest uwzględniany przy obliczaniu oceny średniej.

(zgodnie z § 17)

Jeżeli przedmiot “Wychowanie fizyczne” nie ma przydzielonych ECTS, to opłata wynosi: za powtarzanie 30 godzinnego modułu – 110 zł, za powtarzanie 15 godzinnego modułu – 55 zł.

(zgodnie z Komunikatem Prorektora ds. Edukacji PŁ z dnia 15.06.2015 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne i inne usługi świadczone przez Politechnikę Łódzką w roku akademickim 2015/2016)

 

Zaliczenie praktyk:

Praktyki mogą być zaliczane wpisem „zal” (który nie ma odpowiednika w ocenie liczbowej i nie jest uwzględniany przy obliczaniu oceny średniej) lub na ocenę liczbową, zgodnie z programem studiów.

(zgodnie z § 17)

Dodatkowe informacje:

W razie jakichkolwiek problemów i wątpliwości możesz zgłosić się do swojej Wydziałowej Rady Samorządu (WRS) lub napisać na prawastudenta@samorzad.p.lodz.pl

Opracowane na podstawie Regulaminu Politechniki Łódzkiej obowiązującego od 1 października 2015 roku (p.lodz.pl) i Komunikatu Prorektora ds. Edukacji PŁ z dnia 15.06.2015 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne i inne usługi świadczone przez Politechnikę Łódzką w roku akademickim 2015/2016.