Prawa Studenta w Sesji

 

Drogi Studencie,

W związku ze zbliżającą się sesją egzaminacyjną chcemy przypomnieć Ci w pigułce najważniejsze informacje dotyczące zaliczeń przedmiotów oraz egzaminów .


Czego powinieneś dowiedzieć się na pierwszych zajęciach:

Warunki zaliczenia przedmiotu muszą być przedstawione na pierwszych zajęciach przez Twojego prowadzącego, który nie ma prawa ich później zmienić. Prowadzący powinien omówić kartę przedmiotu i przedstawić:

a. Zasady odbywania zajęć dydaktycznych;

b. Warunki usprawiedliwiania i odrabiania nieobecności na zajęciach;

c. Warunki i tryb przystępowania i uzyskiwania zaliczenia zajęć (w tym również terminów zerowych);

d. Warunki przeprowadzania sprawdzianów wiedzy i/lub umiejętności oraz metody weryfikacji zakładanych efektów kształcenia;

e. Godziny konsultacji dostosowane do formy studiów.

Zmiana warunków określonych w pkt a, b, c w okresie realizacji przedmiotu może nastąpić w porozumieniu ze studentami których zmiany dotyczą.

Student jest zobowiązany przedstawić na prośbę prowadzącego ważną legitymacje studencką podczas zaliczenia zajęć i składania egzaminów.

Zaliczenie:

Liczba terminów zaliczeń – bezpośrednio po okresie zajęć z przedmiotu studentowi przysługuje prawo do co najmniej dwukrotnego przystąpienia do zaliczenia przedmiotu niekończącego się egzaminem (jeden podstawowy termin zaliczenia – przed sesją lub w trakcie sesji, co najmniej jeden termin zaliczenia poprawkowego w trakcie sesji). Dodatkowo, w okresie sesji egzaminacyjnej w kolejnym semestrze przysługuje prawo do co najmniej dwukrotnego przystąpienia do zaliczenia poprawkowego.

Egzamin:

Egzamin może być przeprowadzony w formie ustnej lub pisemnej, bądź przy zastosowaniu obu tych form.

Liczba terminów egzaminów – bezpośrednio po okresie zajęć z przedmiotu studentowi przysługuje prawo do co najmniej dwukrotnego przystąpienia do egzaminu (egzamin powinien odbywać się w trakcie sesji i mieć zorganizowane co najmniej trzy terminy). Dodatkowo, w okresie sesji egzaminacyjnej w kolejnym semestrze ponownie przysługuje prawo do co najmniej dwukrotnego przystąpienia do egzaminu.

We wszystkich terminach zaliczeń obowiązują te same metody weryfikacji efektów uczenia się oraz wymagania i zasady ustalania oceny!

Egzamin zerowy:

Kierownik przedmiotu lub prowadząc zajęcia ma prawo do wyznaczenia, na wniosek studenta lub z własnej inicjatywy dodatkowego tzw. zerowego terminu egzaminu w okresie zajęć poprzedzającym za sesję egzaminacyjną. Termin zerowy nie jest wliczany do liczby terminów przysługujących studentowi. Warunki przeprowadzenia egzaminu oraz wymagania i zasady ustalania oceny z egzaminu w terminie zerowym są takie same jak dla terminów podstawowych.

Wyniki:

Wyniki przeprowadzonego egzaminu lub zaliczenia powinny być udostępnione na co najmniej 48 godzin przed ostatnim z wyznaczonych w danej sesji egzaminacyjnej terminów i nie później niż 10 dni od terminu przeprowadzenie egzaminu lub zaliczenia.

Harmonogram sesji:

Prodziekan, po zasięgnięciu opinii właściwej dla kierunku studiów rady samorządu studenckiego, nie później niż dwa tygodnie przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej, ogłasza harmonogram egzaminów w sesji egzaminacyjnej z zachowaniem zasady nienakładania się terminów egzaminów.

Nieobecności:

Przekroczenie limitu 20% nieusprawiedliwionych nieobecności na jednej z obowiązkowych form zajęć z przedmiotu, może być podstawą do niezaliczenia przedmiotu.

 

Unieważnienie egzaminu, zaliczenia:

W przypadku udokumentowania stwierdzenia niesamodzielności pracy przedstawionej przez studenta do oceny, prowadzący zajęcia ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym fakcie studenta oraz pisemnie powiadomić Prodziekana. Niesamodzielne przygotowanie pracy może być dla prowadzącego zajęcia lub kierownika przedmiotu podstawą do niezaliczenia studentowi przedmiotu. Student ma prawo złożyć do Prodziekana pisemne odwołanie od tej decyzji w terminie siedmiu dni od poinformowania go o stwierdzeniu niesamodzielności pracy.

Egzamin komisyjny:

W przypadku uzyskania niezadowalającej oceny z przeprowadzonego zaliczenia lub egzaminu i po wyczerpaniu przysługującej studentowi liczby przystąpień do zaliczeń lub egzaminów, student ma prawo w ciągu siedmiu dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu lub zaliczenia, złożyć uzasadniony wniosek do Prodziekana o wyznaczenie odpowiednio egzaminu komisyjnego lub zaliczenia komisyjnego.

Prodziekan zarządza odpowiednio egzamin komisyjny lub zaliczenie komisyjne, które muszą odbyć się w terminie czternastu dni od złożenia wniosku.

Konsekwencją niezdanego egzaminu komisyjnego lub zaliczenia komisyjnego, a także nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia do egzaminu lub zaliczenia jest nieuzyskanie zaliczenia przedmiotu.

W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności studenta w wyznaczonym terminie egzaminu lub zaliczenia komisyjnego Prodziekan wyznacza drugi i ostateczny termin egzaminu lub zaliczenia komisyjnego.

Semestr dyplomowy:

Od tego roku akademickiego możliwe jest powtarzanie semestru dyplomowego dla osób z:

- nie więcej niż 15 ECTSami braku(nie wliczając pracy dyplomowej i seminarium dyplomowego, jeśli skończenie pracy dyplomowej jest konieczne do jego zaliczenia);

- zaliczonymi wszystkimi powtarzanymi przedmiotami;

Powtarzać semestr dyplomowy możesz tylko dwukrotnie! W przypadku powtarzania należy uiścić opłaty za powtarzanie zaległych przedmiotów oraz z powodu zmiany terminu oddania pracy dyplomowej.

Jeśli do ukończenia studiów pozostało już tylko skończyć pracę dyplomową, możliwe jest wyznaczenie nowego terminu oddania pracy na czas nawet aż do kolejnego terminu obligatoryjnego oddania pracy w następnym semestrze. Wyznaczyć nowy termin oddania pracy można dwukrotnie w danym toku studiów.

Ze zmianą terminu oddania pracy dyplomowej wiąże się opłata uzależniona od stopnia zaawansowania pracy określonego procentowo przez promotora.

W bieżącym semestrze pracę dyplomową należy złożyć do dnia 26 lutego (złożenie pracy dyplomowej rozumie się poprzez zdobycie wpisu "zal" w WebDziekanacie).

Rejestracja roczna:

Od 01.10.2019 r. studentom przyznawana jest rejestracja roczna. Co semestr jednak dokonania studenta będą poddawane takiej samej ewaluacji jak dotychczas.

Od tego roku akademickiego aby przejść na semestr letni:

- możesz mieć nie więcej niż 15 punktów ECTS braku;

- musisz zaliczyć szkolenie BHP;

- Twoje nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach obowiązkowych nie mogą przekraczać 20% godzin zajęć;

W przypadku niespełnienia powyższych wymagań Prodziekan będzie mógł skreślić Was z listy studentów. O tym, czy grozi Wam skreślenie, dowiecie się z WebDziekanatu, gdy otrzymacie informację dotyczącą wszczęcia postępowania, które ma zakończyć się skreśleniem. Dopóki takiej informacji nie otrzymacie, nie musicie nic robić - być może Prodziekan bez żadnych podań zdecyduje się pozostawić Was na studiach.

Co, gdy nie spełniam warunków przejścia na kolejny semestr?

Jeśli nie spełniasz warunków przejścia na letni semestr studiów, Prodziekan ma 2 wyjścia: skreślić Cię z listy studentów albo pozwolić Ci studiować dalej. Dopóki nie uzyskasz informacji za pośrednictwem WebDziekanatu lub listownie, że jesteś przeznaczony do skreślenia z listy studentów (informacja o wszczęciu procedury), NIE MUSISZ NIC ROBIĆ - być może Prodziekan bez żadnych dodatkowych działań zdecyduje, że możesz kontynuować studia. Jeśli otrzymasz informacje o wszczęciu procedury skreślenia, masz tydzień od momentu odebrania listownego zawiadomienia na podjęcie działań. To właśnie w tym czasie możesz:
- umówić się na spotkanie z Prodziekanem
- złożyć podanie o skierowanie na powtarzanie roku lub kontynuację studiów na kolejnym semestrze.
Jeśli pomimo tego Prodziekan wyda decyzję o skreśleniu Cię z listy studentów, w ciągu 14 dni od odebrania jej papierowej wersji możesz odwołać się od niej do Prorektora ds. studenckich za pośrednictwem Twojego dziekanatu.

Dodatkowe informacje:

W razie jakichkolwiek problemów i wątpliwości możesz zgłosić się do swojej Wydziałowej Rady Samorządu (WRS) lub napisać na prawastudenta@samorzad.p.lodz.pl

Opracowane na podstawie Regulaminu Politechniki Łódzkiej.